Who’s Your Daddy, HR? | Kate Shockey | DisruptHR Talks

Who’s Your Daddy, HR? | Kate Shockey | DisruptHR Talks

Who’s Your Daddy, HR? – a DisruptHR talk by Kate Shockey – President of The Kintsugi

DisruptHR Daytona 3.0 – September 9, 2021 in Daytona, FL #DisruptHRDaytona